Rättsliga meddelanden

Dessa Villkor (”Villkoren”) är ett rättsligt bindande avtal mellan dig,
användaren som kommer att använda denna webbplats (”Webbplatsen”)
(nedan ”Du”, ”Dig”, ”Användaren” eller ”Användarna”) och Kamada Ltd, ett
företag vederbörligen bildats enligt staten Israels lagar (”Kamada”, ”Företaget”
eller ”Vi”).

Friskrivning och garanti.

All eventuell medicinsk och vetenskaplig information som tillhandahålls på
denna Webbplats är endast avsedd i allmänt utbildningssyfte för Kamadas
kliniska forskningsstudie. Den tillhandahåller endast allmän information om
prövningsläkemedlet, Kamadas kliniska prövning och medicinska
forskningsstudier i allmänhet. Den information som tillhandahålls på denna
Webbplats ersätter inte medicinsk utvärdering, råd, diagnos eller behandling.
Denna Webbplats är inte avsedd att ersätta läkares expertis om hur lämplig en
medicinsk forskningsprövning är för en viss individ. Alla eventuella medicinska
beslut eller behandlingsbeslut bör tas i samråd med en behörig vårdleverantör.

DENNA WEBBPLATS OCH DEN INFORMATION DEN INNEHÅLLER
TILLHANDAHÅLLS ”SOM DEN ÄR” UTAN REPRESENTATION ELLER GARANTI AV
NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKT ELLER IMPLICIT. KAMADA GARANTERAR
INTE ATT INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR AKTUELL, KORREKT
ELLER FULLSTÄNDIG, OCH DU BÖR INTE FÖRLITA DIG PÅ DEN FÖR ATT TA
NÅGOT BESLUT ELLER VIDTA NÅGON ÅTGÄRD. KAMADA HÄVDAR INTE OCH
GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT
VARA FRI FRÅN STÖRNINGAR ELLER ATT WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN VIRUS,
MASKAR, TROJANER ELLER ANNAN KOD MED KONTAMINERANDE ELLER
DESTRUKTIVA EGENSKAPER, OCH KAMADA ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA
SKADOR SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV SÅDANA EGENSKAPER.

Begränsning av ansvar.

Under inga omständigheter ska Kamada, dess aktieägare, direktörer, chefer eller
anställda hållas ansvariga för eventuella personskador eller särskilda, tillfälliga,
bestraffande, följaktliga eller indirekta förluster, inklusive arbetskostnader, dataförlust,
förlust av goodwill, förlust av vinst, förlust av besparingar, förlust av
företagsinformation eller förlust av användning eller annan penningförlust, i samband
med eller till följd av dessa Villkor, Webbplatsen eller din användning eller oförmåga att
använda Webbplatsen, oavsett hur denna åsamkats, enligt någon ansvarsprincip,
oavsett om Kamada tillråtts angående sannolikheten för sådana förluster. I inget fall
ska det aggregerade ansvaret för Kamada och dess aktieägare, direktörer, chefer och
anställda enligt dessa Villkor eller till följd av eller på annat sätt relaterat eller i
samband med din användning av Webbplatsen överstiga den tjänsteavgift som faktiskt
eventuellt betalats av dig till Kamada för Webbplatsen i förhållande till kravet eller eller
grunden för talan. Utan att förringa ovanstående antar Kamada inget ansvar för (i)
eventuella fel, misstag eller oriktigheter i innehåll eller användarinnehåll, (ii) eventuell
obehörig åtkomst eller användning av Webbplatsen och/eller alla personuppgifter
och/eller finansiell information som finns lagrad på den, (iii) eventuella avbrott eller
upphörda överföringar till eller från vår Webbplats, (iv) eventuella buggar, virus,
trojaner eller dylikt som kan komma att överföras till eller via vår Webbplats genom
handlingar från tredje part, och/eller (v) eventuella fel eller utelämnanden i innehåll
eller användarinnehåll, eller för förlust eller skador som uppstår till följd av användning
av innehåll som lagts ut, skickats via e-post, överförts eller på annat sätt
tillgängliggjorts via Webbplatsen.

Skadelöshet.

På första begäran samtycker Du till att försvara, tillförsäkra skadelöshet för och hålla
Kamada, dess aktieägare, direktörer, chefer och anställda oskadliga från eventuella
krav, ansvar, kostnader, förluster, skador, förluster och utgifter (inklusive rimliga
rättsliga kostnader) som uppstår från och/eller orsakas av: (i) din användning,
felaktiga användning eller oförmåga att använda och/eller andra aktiviteter i
samband med denna Webbplats, (ii) brott av dig mot dessa Villkor, eller (iii)
eventuella skador av något slag, vare sig direkta, indirekta, särskilda eller
följaktliga, som kan orsakas av Dig på tredje part i förhållande till Webbplatsen.
Härmed förtydligas att denna skyldighet till försvar och skadelöshet ska överleva
dessa villkor.

Utan att förringa ovanstående förbehåller vi oss rätten att anta exklusivt försvar och
kontroll över eventuella ärenden som är föremål för tillförsäkran om skadelöshet
från dig, vilket inte befriar dig från din skadelösshetsskyldighet enligt vad som anges
här, och Du ska då helt och hållet samarbeta med oss för att ta tillgängliga försvar i
anspråk. Du samtycker till att inte låta avgöra något ärende som är föremål för
tillförsäkran om skadelöshet från Dig utan att först erhålla vårt skriftliga uttryckliga
godkännande.

Tjänster från tredje part och länkar.

Denna Webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser
som underhålls av tredje part och som Kamada inte har någon kontroll över.
Sådana länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet. Likaledes kan denna
Webbplats öppnas via länkar som tillhandahålls av tredje parts Webbplatser som
Kamada inte har någon kontroll över. Kamada garanterar eller hävdar ingenting
vad gäller korrekthet, aktualitet eller fullständighet för den information som
dessa Webbplatser innehåller och tar inte ansvar för eventuella krav, skador eller
förluster av något slag som uppstår på grund av sådant innehåll eller sådan
information. Att en länk till tredje part finns inkluderad innebär inte ett
godkännande eller en rekommendation av Kamada.

Användningsomfång.

Viss information som visas på denna Webbplats antingen tillhör eller används med
tillstånd från Kamada. Du bör förutsätta att allt innehåll på denna Webbplats
omfattas av upphovsrätt med alla rättigheter förbehållna ägaren såvida inte något
annat anges och inte får användas på något sätt som strider mot dessa villkor
utan uttryckt skriftligt tillstånd från oss. Du förstår och samtycker till att vi
behåller alla rättigheter, titlar och intressen (inklusive utan begränsning all
upphovsrätt och alla tjänstemärken, varumärken, affärshemligheter, andra
immateriella rättigheter och andra äganderätter) för allt innehåll på denna
Webbplats, enligt vad som är tillämpligt, inklusive utan begränsning alla
eventuella texter, data, grafik, bilder, ljud och annan information som
tillhandahålls på denna Webbplats, oavsett om det är utskrivet, maskinläsbart,
visuellt, auditivt eller i någon annan mediaform (tillsammans ”Innehåll från
Kamada”). Du är fri att bläddra genom denna Webbplats och ladda ned Innehåll
från Kamada för eget personligt, icke-kommersiellt bruk förutsatt att alla
nedladdade hårda och andra kopior innehåller meddelanden om upphovsrätt och
annat tillämpligt. Du får dock inte i övrigt använda, återge, lägga ut, överföra,
visa, distribuera eller ändra Innehållet från Kamada. Ingen licens eller rättighet är
avsedd att förmedlas till dig under någon immateriell eller annan rättighet
tillhörande Kamade eller någon tredje part, vare sig genom implikation, estoppel
eller i övrigt. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges här förbehålles.

Integritetsmeddelande

Genom att använda Webbplatsen godtar du dess Villkor, inklusive villkoren i vår
integritetspolicy som finns på: https://kamada.com/privacy-policy/ (“Integritetspolicyn”).

OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA VILLKOR SKA DU INTE ÖPPNA ELLER
ANVÄNDA NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN.

Kamada respekterar Webbplatsens besökares integritet. Kamada samlar inte in
personligt identifierbar information från besökare av denna Webbplats förutom sådan
som du medvetet och frivilligt tillhandahåller, till exempel när du registrerar dig för att
kontaktas eller få information. Kamada säljer inte och lämnar inte ut information som
tillhandahålls på denna Webbplats till tredje part utan ditt samtycke (förutom när detta
krävs av lagen).

När du besöker denna Webbplats kan viss anonym information komma att passivt
samlas in genom användning av kakor, internettaggar eller annan insamling av
navigationsdata inklusive men inte begränsat till loggfiler, serverloggar eller
klickströmmar. Din webbläsare överför automatiskt viss sådan anonym information till
denna Webbplats. Den enda personligen identifierbar information som samlas in via
denna Webbplats är dock den information som du själv medvetet och frivilligt
tillhandahåller.

Övrigt

Företaget kan då och då komma att ändra Webbplatsens struktur, utseende och
utformning.
Genom att använda Webbplatsen medger du att Du är medveten om att
webbplatsen drivs via internet och att den förlitar sig på olika faktorer som
kommunikations- och infrastrukturleverantörer, servrar och så vidare. Företaget
är inte ansvarigt för Webbplatsens tillgänglighet.

Dessa Villkor och deras tillämpning ska regleras, förstås och verkställas
uteslutande i enlighet med Staten Israels lagar, utan hänsyn till principer om
lagkonflikter eller eventuella bestämmelser som skulle resultera i tillämpning av
lagstiftning i någon annan jurisdiktion. Parterna härtill underkastar sig den
exklusiva jurisdiktionen hos de behöriga domstolarna i Tel Aviv – distriktet Jaffa.
Dessa Villkor och Integritetspolicyn utgör hela avtalet mellan Dig och Kamada
vad gäller användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga
överenskommelser i denna fråga. Vid händelse av skiljaktigheter och/eller
motsägelser mellan vad som står i dessa Villkor och vad som nämns i
publikationer och/eller annan information som publicerats och/eller ges ut av
Kamada och eller någon på dess vägnar vad gäller dessa Villkor ska gälla.

Kamada förbehåller sig rätten att uppdatera dessa Villkor då och då med eller
utan meddelande efter eget gottfinnande. Din fortsatta användning av vår
Webbplats är föremål för de Villkor som då är aktuella. Om någon ändring är
oacceptabel för Dig får Du sluta använda Webbplatsen. Om du inte slutar
använda Webbplatsen kommer Du att anses ha godtagit dessa ändringar.

Kamada kan när som helst tilldela vilken som helst av sina här angivna
rättigheter och/eller skyldigheter till tredje part utan Användarens samtycke.

Utan att förringa Villkoren är Användaren medveten om, samtycker till och
medger att preskriptionstiden för eventuella krav och/eller yrkanden mot
Företaget och/eller tredje part i samband med Användarens användning av
Webbplatsen ska vara begränsad till en period på 6 månader och att alla parter
anser att detta utgör en överenskommelse om preskriptionstid enligt
definitionen i avsnitt 19 av Preskriptionsförordningen, 5718-1958.

Vid händelse av att en domstol med behörig jurisdiktion anser att någon
bestämmelse i dessa Villkor är olaglig, ogiltig eller ej verkställbar är övriga
bestämmelser fortsatt giltiga.

Om Kamada underlåter att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i
dessa Villkor innebär detta inte ett avkall på denna rättighet eller bestämmelse
såvida detta inte skriftligen bekräftats och godtagits av Kamada.