Privacybeleid

KAMADA LTD (hierna “het Bedrijf”, “wij” of “ons” genoemd), beheerder van kamada.com en andere websites waarvan wij aangeven dat deze onder dit beleid vallen (“de websites”), zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar gebruikers (“Gebruiker” of “U”) en zal handelen in overeenstemming met dit privacybeleid en met alle toepasselijke wetgeving. Dit Privacybeleid maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden. Tenzij anders bepaald, hebben alle termen met een hoofdletter die in dit Privacybeleid worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd, de betekenis die eraan wordt toegeschreven in de Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op: https://www.kamada.com/privacy-policy/

Door de Websites te gebruiken, erkent u dat u zowel onze Algemene Voorwaarden als dit Privacybeleid heeft gelezen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

GEGEVENS EN PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Tijdens het gebruik van de Websites kan het zijn dat u van tijd tot tijd bepaalde persoonlijke informatie moet verstrekken, zoals uw ID-nummer, volledige naam, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van de organisatie waarvoor u werkt en uw rol in die organisatie en dergelijke andere persoonlijke informatie (“Persoonlijke Informatie”). Bij deze verklaart u dat u vrijwillig dergelijke persoonlijke informatie verstrekt en erkent u dat u geen wettelijke verplichting heeft om dergelijke persoonlijke informatie te verstrekken. Persoonlijke informatie kan ook gegevens omvatten met betrekking tot uw gezondheid, die u aan ons verstrekt tijdens het invullen van een vragenlijst voorafgaand aan de screening op de websites, die tot doel heeft uw potentiële geschiktheid voor deelname aan klinische onderzoeken en proeven (“Vragenlijst”) te beoordelen. Als onderdeel van de Vragenlijst kan u worden gevraagd om ook contactinformatie op te geven (bijvoorbeeld e-mailadres en telefoonnummer). Het Bedrijf verzamelt geen contactinformatie die u in de vragenlijst verstrekt, en dergelijke gegevens worden verzameld door het medische team op de onderzoekslocatie.

Daarnaast kunnen we informatie verzamelen en/of ontvangen over uw gebruik van de Websites, zoals informatie met betrekking tot uw locatie, tijdszone, Internet Protocol (IP)-adres, bekeken pagina’s en informatie, de hoeveelheid tijd die u op bepaalde pagina’s doorbrengt, de datum en tijd van deze activiteit en andere gebruiksgegevens.

Bovendien kunnen we bepaalde niet-persoonlijke en niet-identificeerbare informatie verzamelen, zoals informatie over het gebruik van de analyse- en andere tools die we beschikbaar stellen (bijvoorbeeld informatie over het toestel, browsertype en andere automatisch verzonden informatie), evenals statistische en geaggregeerde informatie over uw gebruik van de websites.

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

Wij kunnen de door u verstrekte persoonlijke informatie en gegevens gebruiken voor hetzelfde doel als waarvoor de informatie aan ons is verstrekt en in verband met de reden waarvoor deze is verstrekt, onder meer:

om u toegang te bieden tot de Websites of een functionaliteit daarvan, inclusief met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de Websites door het formuleren, aanpassen en verbeteren van de gebruikerservaring en het ontwikkelen van nieuwe diensten, functies en functionaliteit;

om te reageren op uw e-mails, vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten en u te voorzien van klantenservice, technische assistentie en ondersteuning en om contact met u te houden, onder voorbehoud van onze exclusieve overweging en ons interne beleid;

om u te voorzien van informatie of promoties, inclusief commerciële aanbiedingen, van ons, onze klanten of onze zakenpartners, waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn, onder voorbehoud van uw voorafgaande goedkeuring en uw recht om op elk moment te verzoeken dergelijke informatie en promoties niet te ontvangen;

om rechtstreekse mailing uit te voeren op basis van karakterisering en segmentatie;

in verband met de informatie die werd verzameld als onderdeel van een vragenlijst, kunnen wij de persoonlijke gegevens gebruiken om te beoordelen of u mogelijk in aanmerking komt voor deelname aan het klinische onderzoek, om het onderzoek uit te voeren, om contact met u op te nemen over uw deelname aan het onderzoek, om de veiligheid en aansprakelijkheid van het onderzoek te garanderen, om wetenschappelijk en medisch onderzoek in hetzelfde verband uit te voeren, en voor andere specifieke doeleinden die worden beschreven in de informatie die met betrekking tot het onderzoek wordt verstrekt aan potentiële of feitelijke deelnemers.

voor elk ander doel zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden en in dit
Privacybeleid.

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend als wij hiervoor een
wettelijke basis hebben volgens de toepasselijke wetgeving. De wettelijke basis
die wij hanteren voor de verwerking van persoonlijke gegevens varieert
afhankelijk van het doel van de verwerking:

Wanneer we persoonlijke gegevens gebruiken om de websites te verbeteren of
voor de analyse van statistieken, is de basis voor verwerking ons legitieme
belang om dergelijke verbeteringen en analyses uit te voeren;

Wanneer de verwerking is gebaseerd op de verwachting commerciële
overeenkomsten aan te gaan of als onderdeel van de uitvoering van bestaande
overeenkomsten, met u of de organisatie waarvoor u werkt;

Wanneer wij de persoonlijke gegevens gebruiken voor reclame- of promotionele
activiteiten, zullen wij uw specifieke, vrijwillig gegeven, ongebundelde,
geïnformeerde en afzonderlijke toestemming voor dergelijk gebruik vragen;

Wanneer wij persoonlijke gegevens over uw gezondheid en medische toestand
verwerken, is de basis voor verwerking uw uitdrukkelijke toestemming, evenals
de noodzaak van de verwerking om redenen van openbaar belang op het gebied
van de volksgezondheid, met inachtneming van de bepalingen van de
toepasselijke wetgeving met betrekking tot gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld
als “gevoelige gegevens” of een “speciale categorie” van persoonsgegevens).

INFORMATIE DELEN

Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet delen met derden
zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve wanneer dit redelijkerwijs
vereist is door de wet, regelgeving, dagvaarding, gerechtelijk bevel of met als
doel te voldoen aan wettelijke vereisten, of zoals anderszins uitdrukkelijk hierin
uiteengezet:

We kunnen externe dienstverleners gebruiken en hen persoonlijke gegevens
sturen die we ontvangen voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid (we
zullen deze bedrijven alleen die informatie verstrekken die ze nodig hebben om
de dienst te leveren, en het is hen niet toegestaan om die persoonlijke gegevens
voor enig ander doel te gebruiken);

Wij zullen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, op onze websites
en/of via de aan u geleverde diensten, niet verkopen of anderszins overdragen
aan derden voor hun eigen direct marketing-gebruik, tenzij we u hiervan
duidelijk op de hoogte stellen en we uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen
om uw gegevens op een dergelijke manier te delen;

Wanneer uw persoonlijke gegevens aan ons worden verstrekt als onderdeel van
een vragenlijst, zullen wij uw antwoorden op de vragenlijst delen met het
medische team dat u heeft gekozen op basis van uw antwoorden, uitsluitend
met de bedoeling om de doeleinden te vervullen die in dit Privacybeleid zijn
uiteengezet.

Waar nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens met derden delen voor
bedrijfsaudits of om een klacht of veiligheidsdreiging te onderzoeken of erop te
reageren, om illegaal gebruik van onze diensten te voorkomen, om onszelf te
verdedigen tegen claims van derden en om te helpen bij onderzoek. We zullen
uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken als dit wettelijk verplicht is,
inclusief op grond van een gerechtelijk bevel, of in dringende omstandigheden,
om de persoonlijke veiligheid, het publiek of onze websites te beschermen;
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen voor analyse- en
statistische doeleinden, op voorwaarde dat deze openbaarmaking anoniem
gebeurt en niet persoonlijk identificeerbaar is;

We kunnen gegevens en persoonlijke informatie openbaar maken of overdragen
in verband met de verkoop van ons bedrijf of onze activa, geheel of gedeeltelijk,
in het geval van een fusie, consolidatie of controlewijziging van het bedrijf (of
een onderhandelingsproces met betrekking tot deze gebeurtenissen) of in geval
van insolventie, faillissement of curatele waarbij informatie wordt overgedragen
aan een of meer derde partijen als een van onze bedrijfsactiva;

We bewaren de verzamelde persoonlijke informatie zo lang als nodig is om de
diensten aan u en anderen te leveren en om andere doeleinden te bereiken die
in dit privacybeleid zijn opgenomen, en sommige persoonlijke informatie kan
voor langere perioden in back-up-kopieën en logbestanden blijven staan.
Niettegenstaande het bovenstaande erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij
niet-persoonlijk identificeerbare informatie kunnen blijven gebruiken in
overeenstemming met dit Privacybeleid, zonder tijdsbeperking, ook na de
beëindiging van uw gebruik van onze Websites en diensten, om welke reden dan
ook.

Voor inwoners van Israël: voor zover persoonlijke informatie over u wordt
overgedragen aan derden, zoals hierboven vermeld, erkent u en stemt u ermee
in dat deze derden zich buiten de grenzen van de staat Israël kunnen bevinden.
Sommige landen waarnaar uw persoonlijke informatie kan worden
overgedragen, kunnen een beschermingsniveau voor persoonlijke en andere
informatie hebben dat niet zo hoog is als in Israël, en u stemt er hierbij
uitdrukkelijk mee in dat wij uw informatie naar dergelijke landen overdragen;

Voor inwoners van de EU/EER, voor zover persoonlijke informatie over u wordt
overgedragen aan ontvangers in landen die zich mogelijk buiten de EU/EER
bevinden en die in sommige gevallen mogelijk een lager beschermingsniveau
hebben dan binnen de EU/EER: bij het doorgeven van persoonsgegevens naar
landen buiten de EU/EER, naar rechtsgebieden die geen adequaatheidsbesluit
van de Europese Commissie hebben ontvangen, maken wij gebruik van
modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om
een voldoende beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens te
garanderen. De modelcontractbepalingen vindt u via de volgende link:
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en#eu-standard-contractual-clauses.

STATISTISCHE INFORMATIE

We kunnen gebruik maken van tools en diensten voor gegevensanalyse en een
beroep doen op derde partijen die statistische analysediensten leveren over het
gebruik van de websites. De derde partijen verzamelen en analyseren informatie
over de omvang van het gebruik van de Websites, de frequentie van het gebruik
ervan, enzovoort. De verzamelde en geanalyseerde informatie is in wezen
statistisch; het identificeert u niet persoonlijk en is bedoeld voor analyse-,
onderzoeks- en controledoeleinden.

COOKIES

We kunnen gebruik maken van cookies of andere door de industrie erkende
technologieën om automatisch bepaalde informatie te verzamelen wanneer u onze
websites gebruikt (gezamenlijk “Cookies”); dit is om ons te helpen leren hoe u de
websites gebruikt en uw online ervaring te verbeteren.
Het gebruik van cookies kan voor verschillende doeleinden zijn, waaronder voor de
routinematige en goede werking van de websites, maar ook om statistische gegevens
over het gebruik ervan te verzamelen, om informatie te verifiëren, om de websites
aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, en met het oog op
informatiebeveiliging. Cookies zijn tekstbestanden die door uw browser worden
aangemaakt op basis van opdrachten van onze computers. Sommige cookies
vervallen wanneer u uw browser sluit; andere worden op de harde schijf van uw
computer opgeslagen.

Als u geen cookies wilt aanvaarden, kunt u dit vermijden door de instellingen in uw
browser te wijzigen. Maak hiervoor gebruik van het hulpbestand van uw browser. Het
verwijderen en blokkeren van cookies heeft invloed op uw gebruik van de websites, en
delen ervan werken mogelijk niet. ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN
Onze websites kunnen links bevatten naar een aantal websites die onze bezoekers
nuttige informatie kunnen bieden. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met deze
websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Er moet worden
verduidelijkt dat dit privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Wij
beheren of onderhouden deze sites niet en het feit dat wij naar deze inhoud linken,
impliceert niet dat wij instemmen met de inhoud ervan en vormt geen garantie voor
hun betrouwbaarheid, actualiteit of wettigheid. Hoewel wij onze zakenpartners
zorgvuldig kiezen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites
die worden beheerd door derden en die aan onze websites zijn gekoppeld. Zodra u
onze websites heeft verlaten, dient u het toepasselijke privacybeleid van de website
van de derde partij te raadplegen om te bepalen hoe zij omgaan met de informatie die
zij van u verzamelen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u inwoner bent van de staat Israël: Volgens de wet op de bescherming van de privacy, 5741-1981 (hierna: de “wet”), heeft elke persoon het recht om informatie over hem/haar in te zien die wordt bewaard en opgeslagen in een database (zoals door de wet bepaald). Een gebruiker die dergelijke informatie wil inzien, dient schriftelijk contact met ons op te nemen op de manieren die zijn voorgeschreven in het reglement ter bescherming van de privacy (Voorwaarden voor het inzien van informatie en procedures in het beroep tot weigering van een verzoek om inzage), 5741-1981 (hierna: het “Reglement”), of door contact op te nemen met de klantendienst via: +972 (08) 9406472 of per e-mail aan de DPO van het bedrijf op [email protected]. Nadat u de informatie over u heeft gecontroleerd, zoals hierboven vermeld, kunt u verzoeken om correctie of verwijdering van die informatie als u vindt dat de informatie onjuist, onduidelijk of niet actueel is door per aangetekende post contact op te nemen met het bedrijf op de manieren die zijn voorgeschreven in het reglement, of door contact op te nemen met de klantendienst via: +972 (08) 9406472 of per e-mail aan de DPO van het bedrijf op [email protected]. Een dergelijk verzoek verplicht het bedrijf niet tot correctie of verwijdering van de informatie.

Als u inwoner bent van de EU/EER, kunt u verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Houd er echter rekening mee dat verwijdering kan betekenen dat het bedrijf uw verzoeken niet kan verwerken of u de gevraagde diensten niet kan leveren. U heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens uit onze administratie op te vragen. U heeft het recht om te verzoeken om beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn) of om beëindiging van het gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren). ). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking door ons van uw persoonlijke gegevens. Elk van de bovengenoemde verzoeken is onderworpen aan de beperkingen die zijn vastgelegd onder de toepasselijke wetgeving, en wij behouden ons het recht voor om een dergelijk verzoek af te wijzen, mits daar toereikende redenen voor zijn. Verzoeken om uw rechten uit te oefenen zoals hierboven vermeld, moeten worden gericht aan de onderstaande contactinformatie. We hebben GRCI Law Limited aangesteld om op te treden als onze Britse vertegenwoordiger. Als u uw rechten onder de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wilt uitoefenen, of als u vragen heeft over uw rechten of privacykwesties in het algemeen, kunt u een e-mail sturen naar onze vertegenwoordiger op [email protected]. Vermeld de naam van het bedrijf wanneer u contact opneemt met onze vertegenwoordiger.

BEVEILIGING

We zullen commercieel redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, inclusief technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen, rekening houdend met de stand van zaken, de implementatiekosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, evenals het risico van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hoewel we ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen, en daarom raden we u aan alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u op internet bent. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de openbaarmaking van informatie waarover het beschikt.

AANPASSINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, plaatsen we daarover een kennisgeving op de website. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of over de algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier op de website, via tel: + 972 (08) 9406472, of per e-mail: [email protected].

Privacyverklaring

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de Algemene Voorwaarden ervan, inclusief de voorwaarden van ons privacybeleid, die u vindt op: https://kamada.com/privacy-policy/ (het “Privacybeleid”). BEZOEK EN GEBRUIK GEEN ENKEL DEEL VAN DE WEBSITE ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN. Kamada respecteert de privacy van bezoekers van deze Website. Kamada verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers van deze website, behalve de informatie die u bewust en vrijwillig verstrekt, zoals tijdens het invullen van een vragenlijst voorafgaand aan de screening die tot doel heeft uw potentiële geschiktheid voor deelname aan het klinische onderzoek van Kamada te beoordelen, of als u zich aanmeldt om gecontacteerd te worden of om informatie te ontvangen. Kamada verkoopt of maakt de op deze Website verstrekte informatie niet bekend aan derden, behalve zoals aangegeven in ons Privacybeleid. Wanneer u deze website bezoekt, kan bepaalde informatie, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens, passief worden verzameld door het gebruik van cookies, internettags of verzameling van andere navigatiegegevens, inclusief maar niet beperkt tot logbestanden, serverlogs of clickstream. Uw internetbrowser verzendt automatisch een deel van deze informatie naar deze website [Opmerking: dergelijke gegevens kunnen onder de AVG worden beschouwd als identificeerbare persoonlijke gegevens].