Juridische mededelingen

Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn een juridisch
bindende overeenkomst tussen u, de gebruiker die gebruik zal maken van deze
website (de “Website”) (hierna “U” of “Gebruiker(s)”), en Kamada Ltd., een
bedrijf opgericht naar het recht van de staat Israël (“Kamada”, “het bedrijf” of
“wij”).

Disclaimer en garantie.

Alle medische of wetenschappelijke informatie op deze Website is uitsluitend
bedoeld voor algemene educatieve doeleinden in het kader van het klinische
onderzoek uitgevoerd door Kamada. De Website biedt enkel algemene informatie
over het experimentele geneesmiddel, de klinische proef van Kamada en medische
onderzoeken in het algemeen. De informatie op deze website is geen vervanging
voor medische evaluatie, advies, diagnose of behandeling. Deze website is niet
bedoeld ter vervanging van de expertise van een arts over de geschiktheid van een
medisch onderzoek voor een bepaald individu. Eventuele medische beslissingen of
beslissingen met betrekking tot behandelingen moeten worden genomen in overleg
met uw gekwalificeerde zorgverlener.

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE ZE BEVAT WORDEN BESCHIKBAAR
GESTELD “ZOALS ZE ZIJN”, ZONDER ENIGE VORM VAN VERKLARING OF
GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. KAMADA GARANDEERT NIET DAT DE
INFORMATIE OP DEZE WEBSITE ACTUEEL, ACCURAAT OF VOLLEDIG IS, EN U
DIENT ZICH ER NIET OP TE BEROEPEN OM EEN BESLISSING TE NEMEN OF OM
ENIGE ACTIE TE ONDERNEMEN. KAMADA GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF
GARANTIES DAT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN
BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, OF DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN,
TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE CODE DIE VERVUILENDE OF DESTRUCTIEVE
EIGENSCHAPPEN VERTOONT, EN KAMADA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
EVENTUELE SCHADE DIE U LIJDT ALS GEVOLG VAN DERGELIJKE EIGENSCHAPPEN.

Beperking van aansprakelijkheid.

Kamada, haar aandeelhouders, directeuren, functionarissen of werknemers, zijn in
geen geval aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel of enige speciale, incidentele,
punitieve, gevolg- of indirecte schade, hierin begrepen arbeidskosten, verlies van
gegevens, verlies van goodwill, verlies van winst, verlies van spaargeld, verlies van
bedrijfsinformatie of verlies van gebruik of ander geldelijk verlies, in verband met
of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, de Website, of uw gebruik van of
onvermogen om de Website te gebruiken, ongeacht de oorzaak ervan, op basis
van enige aansprakelijkheidstheorie, ongeacht of Kamada op de hoogte is gesteld
van de mogelijkheid van dergelijke schade. De totale aansprakelijkheid van
Kamada en haar aandeelhouders, directeuren, functionarissen en werknemers
onder deze Algemene Voorwaarden of die daaruit voortvloeit of er anderszins mee
verband houdt, of in verband met uw gebruik van de Website, zal in geen geval
hoger zijn dan de daadwerkelijk betaalde servicekosten (indien van toepassing) die
door u aan Kamada werden overgemaakt voor de Website met betrekking tot de
claim of rechtsvordering. Zonder af te wijken van het voorgaande aanvaardt
Kamada geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten,
vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud of gebruikersinhoud, (ii)
ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of alle daarin opgeslagen
persoonlijke informatie en/of financiële informatie, (iii) onderbreking of stopzetting
van de verzending naar of van onze Website, (iv) eventuele bugs, virussen,
Trojaanse paarden en dergelijke die naar of via onze Website kunnen worden
overgedragen door toedoen van een derde partij, en/of (v) eventuele fouten of
weglatingen in de inhoud of gebruikersinhoud of voor verlies of schade van welke
aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst,
gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Website.

Schadeloosstelling.

Op eerste verzoek gaat u ermee akkoord Kamada, haar aandeelhouders,
directeuren, functionarissen en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen
en te vrijwaren van enige claim, aansprakelijkheid, kosten, verlies, schade en
onkosten (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien en/of
veroorzaakt zijn door: (i) uw gebruik of misbruik van, onvermogen tot gebruik
en/of activiteiten in verband met deze Website; (ii) uw schending van een van
deze Algemene voorwaarden; of (iii) enige schade van welke aard dan ook,
direct, indirect, speciale of gevolgschade, die u aan een derde partij kunt
toebrengen met betrekking tot de website. Hierbij wordt verduidelijkt dat deze
verplichting tot verdediging en schadeloosstelling ook in deze Algemene
Voorwaarden van kracht blijft.

Zonder af te wijken van het voorgaande behouden wij ons het recht voor om de
exclusieve verdediging en controle op ons te nemen over elke zaak die
onderhevig is aan schadeloosstelling door u, hetgeen u niet vrijstelt van uw
vrijwaringsverplichtingen hieronder en in welk geval u volledig met ons zult
samenwerken bij het aanwenden van elke beschikbare verdediging. U stemt
ermee in om geen enkele kwestie te schikken die onderworpen is aan een
schadeloosstelling door u zonder eerst onze voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming te verkrijgen.

Diensten en links van derden.

Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die
worden onderhouden door derden waarover Kamada geen controle heeft.
Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Op dezelfde
manier kan deze website worden bezocht via links op websites van derden
waarover Kamada geen controle heeft. Kamada geeft geen garanties of
verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid,
actualiteit of volledigheid van de informatie op dergelijke websites en is niet
aansprakelijk voor enige claim, schade, letsel of verlies van welke aard dan ook
die voortvloeit uit dergelijke inhoud of informatie. Het opnemen van links naar
derden impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door Kamada.

Toepassingsgebied.

Bepaalde informatie op deze Website is eigendom van of wordt gebruikt met
toestemming van Kamada. U dient ervan uit te gaan dat alle inhoud van deze
website auteursrechtelijk beschermd is en dat alle rechten voorbehouden zijn
aan de eigenaar, tenzij anders vermeld, en dat deze niet mag worden gebruikt
op een manier die in strijd is met deze algemene voorwaarden zonder onze
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat
wij alle rechten, titels en belangen behouden (inclusief maar niet beperkt tot alle
auteursrechten, dienstmerken, handelsmerken, handelsgeheimen, andere
intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten) in alle inhoud van
deze website, voor zover van toepassing, inclusief, maar niet beperkt tot, alle
tekst, gegevens, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluid en andere
informatie die op deze Website wordt aangeboden, hetzij in gedrukte, machinaal
leesbare, visuele, hoorbare of andere mediavorm (samen “Kamada-inhoud”). U
mag vrijelijk op deze website surfen en Kamada-inhoud downloaden, uitsluitend
voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat alle
gedownloade harde en andere kopieën copyright- en andere toepasselijke
mededelingen bevatten. U mag de Kamada-inhoud echter niet anderszins
gebruiken, reproduceren, opnieuw plaatsen, verzenden, weergeven, distribueren
of wijzigen. Het is niet de bedoeling dat er een licentie of recht aan u wordt
overgedragen op grond van enig intellectueel eigendom of ander recht van
Kamada of een derde partij, hetzij door implicatie, uitsluiting of anderszins. Alle
rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.

Privacyverklaring

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de Algemene Voorwaarden ervan, inclusief
de voorwaarden van ons privacybeleid, die u vindt op:
https://kamada.com/privacy-policy/ (het “Privacybeleid”).

BEZOEK EN GEBRUIK GEEN ENKEL DEEL VAN DE WEBSITE ALS U NIET AKKOORD
GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN.

Kamada respecteert de privacy van bezoekers van deze Website. Kamada verzamelt
geen persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers van deze website, behalve
de informatie die u bewust en vrijwillig verstrekt, zoals wanneer u zich aanmeldt om
gecontacteerd te worden of informatie te ontvangen. Kamada verkoopt of maakt de
informatie op deze website niet openbaar aan derden zonder uw toestemming
(behalve waar mogelijk vereist door de wet).

Wanneer u deze website bezoekt, kan bepaalde anonieme informatie passief worden
verzameld door het gebruik van cookies, internettags of verzameling van andere
navigatiegegevens, inclusief maar niet beperkt tot logbestanden, serverlogs of
clickstream. Uw internetbrowser verzendt een deel van deze anonieme informatie
automatisch naar deze website. De enige persoonlijk identificeerbare informatie die
via deze website wordt verzameld, is echter de informatie die u bewust en vrijwillig
verstrekt.

Diversen

Het Bedrijf kan van tijd tot tijd de structuur, het uiterlijk en het ontwerp van de
Website wijzigen.
Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u zich ervan bewust bent dat de
site werkt via het internet en afhankelijk is van verschillende factoren, zoals
leveranciers van communicatie en infrastructuur, servers, enzovoort. Het Bedrijf
is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de Website.

Deze Algemene Voorwaarden en de uitvoering ervan worden uitsluitend beheerst
door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van
de staat Israël, zonder rekening te houden met beginselen van wetsconflicten of
bepalingen die zouden resulteren in de toepassing van de wetten van enig ander
rechtsgebied. De partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie
van de bevoegde rechtbanken van het district Tel Aviv – Jaffa.
Met betrekking tot het gebruik van de Website vormen deze Algemene
Voorwaarden en het Privacybeleid de gehele overeenkomst tussen u en Kamada,
en vervangen zij alle eerdere of gelijktijdige afspraken over dit onderwerp. In
het geval van een discrepantie en/of tegenstrijdigheid tussen wat in deze
Algemene Voorwaarden staat en wat er staat in enige publicatie en/of andere
informatie die door Kamada en/of iemand namens Kamada ter zake wordt
gepubliceerd en/of verstrekt, gelden deze Algemene Voorwaarden.

Kamada behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd
tot tijd, met of zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken bij te
werken. Op uw voortgezette gebruik van onze Website zijn de op dat moment
geldende Algemene Voorwaarden van toepassing. Als een wijziging voor u
onaanvaardbaar is, kunt u het gebruik van de website stopzetten. Als u het
gebruik van de Website niet stopzet, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben
aanvaard.

Kamada kan op elk moment haar rechten en/of verplichtingen hieronder
overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de Gebruiker.

Zonder af te wijken van de Algemene Voorwaarden, is de Gebruiker zich ervan
bewust, gaat ermee akkoord en erkent dat de verjaringstermijn voor elke claim
en/of eis tegen het Bedrijf en/of derden in verband met het gebruik van de
Website door de Gebruiker beperkt zal zijn tot een periode van 6 maanden, en
alle partijen beschouwen dit als een overeenkomst voor de verjaringstermijn
zoals gedefinieerd in sectie 19 van het Verjaringsstatuut, 5718-1958.

In het geval dat een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Algemene
Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar acht, blijven de overige
bepalingen volledig van kracht.

Het onvermogen van Kamada om enig recht of bepaling in deze Algemene
Voorwaarden af te dwingen, houdt geen afstand van een dergelijk recht of
bepaling in, tenzij dit schriftelijk door Kamada wordt erkend en goedgekeurd.